Historia Nauka Teoria

Nauka

Jest to systematyczna dziedzina badawcza lub ogół wiedzy uzyskanej dzięki przeprowadzonym eksperymentom, obserwacji i dedukcji w celu rzetelnego wyjaśnienia zjawisk przyrody, z równoczesnym odwołaniem do praw przyrody i zjawisk fizycznych. Od czasów starożytnych w wielu społecznościach praktykowane było uzdrawianie, obserwacja gwiazd i inżynieria. Czysta nauka, zwłaszcza fizyka (formalnie nazywana filozofią przyrody), stanowiła główny obszar studiów filozofów. Europejska rewolucja naukowa lat 1650-1800 przekształciła metody filozofii teoretycznej w badania łączące obserwację, eksperyment i rozumowanie. Obecnie badania naukowe ujmują wzajemne zależności między dotychczasową wiedzą (tradycją), eksperymentem i obserwacją oraz wnioskowaniem.

Filozofia przyrody

Filozofia przyrody bada naturę kompleksowych oddziaływań i uogólnia te badania, aby uzyskać dostęp do prawdy o świecie materialnym. Dawno zauważono, że indukcja na podstawie obserwacji nie może dać logicznego wyjaśnienia samych zjawisk. W XX wieku K. Popper opisał metodę naukową jako rygorystyczny sprawdzian naukowej idei lub hipotez. Pochodzenie, rola idei i ich współzależność z obserwatorem były badane przez amerykańskiego myśliciela T. S. Kuhna, który umiejscawiał je w systemie historycznym i socjologicznym. Problemy związane z właściwym wykorzystaniem nauki i jej roli w edukacji zmieniają również zakres badań. Nauka jest podzielona na obszary badawcze, takie jak: biologia, geologia, astronomia, chemia, fizyka, matematyka, chociaż w ostatnim czasie zostały poczynione próby połączenia tradycyjnie rozdzielonych dyscyplin i utworzenia dwóch głównych działów: nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi. Obydwa te obszary nazywane są nauką przyrody.

Czym jest matematyka?

Technologia

Zastosowanie nauk do celów praktycznych nazywane jest technologią. Natomiast nauki społeczne zajmują się systematycznym studiowaniem zachowania człowieka. W ich skład wchodzą: ekonomia, antropologia, socjologia i psychologia. Jednym z obszarów współczesnej debaty naukowej jest problem, czy nauki społeczne są autentyczną nauką oraz czy jest możliwe precyzyjne badanie zachowania człowieka tymi samymi metodami, jakie stosuje się w naukach przyrodniczych.

Similar Posts